Finansowanie

Wstęp

Aby wprowadzić kredyty, dywidendy oraz kapitał firmy, przejdź do kreatorów źródeł finansowania. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 1. Na ekranie głównym Panelu projektu kliknij w przycisk Finansowanie,

 2. W Zawartości Planu w menu bocznym odnajdź i kliknij lewym klawiszem myszy w wyrażenie Dane finansowe. Po rozwinięciu się listy tematów, kliknij w Majątek firmy,

 3. Dla kredytów: z poziomu Bilansu Otwarcia. Na ekranie głównym Panelu projektu, kliknij w przycisk Bilans Otwarcia.

Po przeniesieniu do strony z tabelą bilansu otwarcia, kliknij w ikonkę z różdżką w wierszu Zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki) lub Zobowiązania krótkoterminowe.

 1. Dla kapitału: z poziomu Bilansu Otwarcia. Na ekranie głównym Panelu projektu, kliknij w przycisk Bilans Otwarcia.

Po przeniesieniu do strony z tabelą bilansu otwarcia, kliknij w ikonkę z różdżką w wierszu Kapitał (fundusz) podstawowy lub Kapitał (fundusz) zapasowy.

W rezultacie znajdziesz się na stronie oznaczonej ścieżką: Panel projektu > Finansowanie.

Poniżej znajdziesz trzy przyciski kreatorów z obrazkiem różdżki, po jednym dla: kredytu, dywidendy i podwyższenia kapitału firmy.

Kredyt

Jeśli planujesz finansować swój biznes przy pomocy kredytu, wprowadź go przy pomocy kreatora Kredyt.

 1. Po kliknięciu przycisku Kredyt pojawia się okno kreatora. W pierwszej zakładce 1. Podstawowe informacje, należy wpisać nazwę wprowadzanego źródła finansowania (min. 3 znaki). Poniżej, z listy rozwijalnej, należy wybrać rodzaj kredytu ze względu na sposób spłaty:
 • raty stałe (na stałą miesięczną ratę składa się rosząca rata spłaty kapitału i malejąca rata spłaty odsetek),

 • raty malejące (na miesięczną ratę składa się: stała rata spłaty kapitału i malejąca rata spłaty odsetek),

 • nieratalny z comiesięczną spłatą odsetek (kapitał spłacany jest na koniec kredytowania, kredytobiorca spłaca co miesiąc tylko odsetki),

 • nieratalny ze spłatą odsetek na koniec okresu (w czasie trwania kredytowania, kredytobiorca nie spłaca żadnych rat, kapitał wraz z odsetkami spłacane są jedną kwotą na koniec kredytowania).

Następnie kliknij niebieski przycisk Dalej , znajdujący się w prawym dolnym rogu okna kreatora.

 1. Zostajesz przeniesiony do drugiej zakładki kreatora: 2. Dane kredytu, w której należy określić kwotę kredytu, jego oprocentowanie, rodzaj prowizji oraz jej wysokość (w procentach). Rodzaj prowizji należy wybrać z listy rozwijalnej, gdzie do wyboru mamy:
 • opłaconą osobno (zapłacona ze środków własnych kredytobiorcy),

 • powiększającą kwotę kredytu (raty naliczane od wartości będącej sumą kredytu i prowizji)

 • pomniejszającą kwotę wypłaconego przez bank kredytu (prowizja spłacona kredytem).

Kliknij niebieski przycisk Dalej , znajdujący się w prawym dolnym rogu okna kreatora.

 1. Zostajesz przeniesiony do trzeciej zakładki kreatora: 3. Okres kredytowania.

Należy tu wprowadzić okres kredytowania w miesiącach (maksymalnie 360).

Dodatkowo można określić karencję kredytu, czyli ilość miesięcy (od 0 do 6), jaka minie między datą przyznania kredytu a datą rozpoczęcia jego spłaty.

Najczęściej jest to jeden miesiąc – kredytobiorca zaczyna spłatę kredytu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym kredyt został przyznany. Wówczas z listy rozwijalnej należy wybrać 1.

Jednak bank czasem może udzielić nawet półrocznej karencji. Wówczas z listy rozwijalnej należy wybrać 6, w biznesplanie spłata rozpocznie się po połowie roku od wpływu kredytu na rachunek kredytobiorcy.

W trzeciej, ostatniej, zakładce kreatora należy wpisać jeszcze jedną ważną informację, mianowicie: Datę wpływu kredytu.

 • pozostaw zaznaczone kółeczko przy określeniu jak plan – jeśli kredyt zasila konto bankowe w miesiącu rozpoczęcia biznesplanu,

 • albo, kliknięciem lewego klawisza myszy, zaznacz kółeczko przy określeniu inna data – jeśli wpłata z tytułu kredytu następuje w innym terminie.

Po kliknięciu, pojawią się pola, w których możesz wybrać rok i miesiąc wpływu kredytu.

Kliknij zielony przycisk Zapisz, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna kreatora.

Wprowadzony kredyt jest teraz widoczny na liście Finansowanie. Pod jego nazwą możesz zapoznać się z istotnymi informacjami: kwotą kredytu, oprocentowaniem, okresem kredytowania, rodzajem kredytu ze względu na sposób spłaty, wysokością prowizji w procentach i w jaki sposób została opłacona oraz karencją kredytu.

Pod podsumowaniem wyświetlana jest informacja, jaki czas temu pozycja została dodana i edytowana.

Dywidenda

Jeśli planujesz ująć w biznesplanie otrzymanie lub wypłatę dywidendy skorzystaj z kreatora Dywidenda.

 1. Po kliknięciu przycisku Dywidenda pojawia się okno kreatora. Dywidendzie należy nadać nazwę (min. 3 znaki). Poniżej należy wpisać jej wartość. W polu obok z listy rozwijalnej należy wybrać czy jest to wypłata dywidendy lub może otrzymanie. Następnie należy określić wysokość podatku od dywidend w procentach.

Pozostaje jeszcze określenie daty rejestracji dywidendy: w tym celu uzupełniamy pole Rok i wybieramy miesiąc z listy rozwijalnej znajdującej się w polu Miesiąc.

Kliknij zielony przycisk Zapisz, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna kreatora.

Wprowadzona dywidenda jest teraz widoczny na liście Finansowanie. Pod jej nazwą wyświetlana jest informacja czy jest to dywidenda otrzymana lub wypłacona, widoczna jest również jej wartość.

Pod podsumowaniem, wyświetlana jest informacja, jaki czas temu pozycja została dodana i edytowana.

Podwyższenie kapitału firmy

Jeśli planujesz ująć w biznesplanie podwyższenie kapitału podstawowego lub zapasowego skorzystaj z kreatora Podwyższenie kapitału firmy.

 1. Po kliknięciu przycisku Podwyższenie kapitału firmy pojawia się okno kreatora. Danej wpłacie kapitału należy nadać nazwę (min. 3 znaki). Poniżej należy wpisać wysokość kapitału.. W polu obok z listy rozwijalnej należy wybrać jego rodzaj: podstawowy lub zapasowy.

Pozostaje jeszcze określenie daty rejestracji kapitału:

 • pozostaw zaznaczone kółeczko przy określeniu jak plan – jeśli podwyższenie kapitału następuje w miesiącu rozpoczęcia biznesplanu,
 • albo, kliknięciem lewego klawisza myszy, zaznacz kółeczko przy określeniu inna data – jeśli podwyższenie kapitału następuje w innym terminie. Po kliknięciu, pojawią się pola, w których możesz wybrać rok i miesiąc podwyższenia kapitału.

Kliknij zielony przycisk Zapisz, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna kreatora.

Wprowadzony kapitał jest teraz widoczny na liście Finansowanie.

Pod jego nazwą wyświetlana jest informacja czy jest to kapitał podstawowy czy zapasowy, widoczna jest również jego wysokość.

Pod podsumowaniem, wyświetlana jest informacja, jaki czas temu pozycja została dodana i edytowana.