Pracownicy

Wstęp

Aby wprowadzić koszty zatrudnienia pracownika lub grupy pracowników (także kadry zarządzającej) przejdź do kreatora pracowników. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. Na ekranie głównym Panelu projektu kliknij w przycisk Pracownicy.

 2. W Zawartości Planu w menu bocznym, odnajdź i kliknij lewym przyciskiem myszy w wyrażenie Zespół zarządzający. Po rozwinięciu się listy tematów, kliknij w Model zatrudnienia.

W rezultacie znajdziesz się na stronie oznaczonej ścieżką: Panel projektu > Pracownicy.

Poniżej znajdziesz dwa przyciski kreatorów z obrazkiem różdżki: jeden do tworzenia planów zatrudnienia, drugi do generowania siatek kosztów pracowniczych.

Plan zatrudnienia

Jeśli chcesz wprowadzić plan zatrudnienia pracownika lub grupy pracowników uzależniony od różnych czynników (daty zatrudnienia lub zakończenia stosunku pracy, liczby etatów, wynagrodzenia, premii) skorzystaj z kreatora: Planu zatrudnienia.

 1. Po kliknięciu przycisku Plan zatrudnienia pojawia się okno kreatora. W pierwszej zakładce 1. Podstawowe informacje, należy wpisać nazwę stanowiska/ etatu lub grupy etatów (min. 3 znaki).

Poniżej można zadeklarować, czy wprowadzane zatrudnienie jest powiązane z przychodem.

W tym celu suwak, o nazwie: Stanowisko jest bezpośrednio powiązane z tworzeniem przychodu ze sprzedaży własnego produktu lub usługi:

 • pozostaw wyłączony (po lewej stronie) jeśli powiązanie nie istnieje,

 • włącz, przesuwając go w prawo, jeśli istnieje powiązanie. Poniżej suwaka pojawia się pole o nazwie Kategoria przychodu, gdzie w liście rozwijalnej można wybrać pomiędzy: sprzedażą własnego produktu i sprzedażą usług.

Pozostawienie włączonego suwaka spowoduje zapisanie kosztów wprowadzanego zatrudnienia bezpośrednio na kontach kosztowych (z grupy siódmej) sprzedanych wyrobów gotowych lub sprzedanych usług.

 1. Następnie kliknij niebieski przycisk Dalej , znajdujący się w prawym dolnym rogu okna kreatora.

 2. W drugiej zakładce: 2. Ilość pracowników deklarowana jest ilość etatów dla wprowadzonego stanowiska.

Jeśli ilość etatów przez cały okres planowania będzie stała pozostaw suwak w pozycji włączonej (po prawej stronie).

W polu obok wpisz liczbę etatów, musi być ona większa od zera i nie może przekraczać 100 tysięcy.

Program akceptuje część etatu, można więc wpisać liczbę z dwoma miejscami po przecinku.

Na przykład: jeśli planowane jest zatrudnienie pracownika na ¼ etatu, w pole Liczba etatów należy wpisać wartość: 0,25.

Poniżej należy zadeklarować datę rozpoczęcia kosztów pracy (inaczej: datę zatrudnienia pracownika/ pracowników):

 • pozostaw zaznaczone kółeczko przy określeniu jak plan – jeśli data ta zrównuje się z datą rozpoczęcia biznesplanu,

 • albo, kliknięciem lewego klawisza myszy, zaznacz kółeczko przy określeniu inna data – jeśli rozpoczęcie kosztów pracy ma miejsce w innym terminie. Po kliknięciu, pojawią się pola, w których możesz wybrać rok i miesiąc rozpoczęcia kosztów.

Podobnie należy zadeklarować datę zakończenia kosztów pracy (inaczej: datę rozwiązania stosunku pracy):

 • pozostaw zaznaczone kółeczko przy określeniu jak plan – jeśli data ta zrównuje się z datą zakończenia biznesplanu,

 • albo, kliknięciem lewego klawisza myszy, zaznacz kółeczko przy określeniu inna data – jeśli zakończenie kosztów pracy ma miejsce w innym terminie.

Po kliknięciu, pojawią się pola, w których możesz wybrać rok i miesiąc zakończenia kosztów.

Jeśli jednak ilość etatów będzie zmienna w okresie planowania należy wyłączyć suwak przesuwając go w lewo do pozycji wyłączonej.

Poniżej suwaka znikają pola służące do określenia daty rozpoczęcia i zakończenia kosztów.

Zamiast nich pojawia się siatka etatów: w każdym miesiącu poszczególnych lat trwania biznesplanu możesz określić inną liczbę etatów.

 1. Kliknij niebieski przycisk Dalej , znajdujący się w prawym dolnym rogu okna kreatora.
 2. W trzeciej zakładce: 3.Wynagrodzenia określana jest kwota brutto wynagrodzenia. Pamiętaj, że ta wartość jest wynagrodzeniem dla pełnego etatu, więc jeśli w liczbie etatów podasz 2,5. To całkowity koszt wynagrodzenia jaki zostanie zapisany na kontach księgowych będzie wynikiem przemnożenia ilości etatów przez zadeklarowaną wartość brutto.

Jeśli kwota wynagrodzenia będzie:

 • stała przez cały okres planowania - pozostaw suwak o nazwie Stała kwota wynagrodzenia przez cały okres włączony (po prawej stronie),

 • zmienna w okresie trwania biznesplanu – wyłącz suwak, przesuwając go w lewo.

Poniżej suwaka pojawi się pole o nazwie Częstotliwość zmiany, gdzie w liście rozwijalnej można wybrać jak często (miesięcznie, co dwa miesiące, co kwartał, co pół roku, corocznie) zmiana będzie następować. Obok w polu o nazwie Zmiana wartości należy wpisać o ile procent wartość wynagrodzenia będzie się zmieniać w ustalonej jednostce czasu.

Ostatnim polem w zakładce 3.Wynagrodzenia jest pole zatytułowane Dodatkowe koszty pracy pracodawcy.

Należy tu wpisać wartość procentową (od 0 do 50) dodatkowego kosztu pracodawcy, jaki zobligowany jest on ponieść w wyniku zatrudnienia pracownika, innymi słowy: narzutu na wynagrodzenie (są to między innymi: część składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składka na ubezpieczenie wypadkowe, składka na Fundusz Pracy i składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

Procent kosztów liczony jest od wartości wynagrodzenia brutto.

 1. Kliknij niebieski przycisk Dalej , znajdujący się w prawym dolnym rogu okna kreatora.

 2. W ostatniej zakładce: 4. Premie można określić ewentualne premie dla wprowadzanego planu zatrudnienia.

W tym celu suwak, o nazwie: Planowanie budżetu premii dla pracowników,:

 • pozostaw wyłączony (po lewej stronie), jeśli nie przewidujesz premii,

 • włącz, przesuwając go w prawo, jeśli zakładasz wypłatę premii.

Poniżej suwaka pojawia się pole o nazwie Premie płatne, gdzie w liście rozwijalnej można wybrać jak często (miesięcznie, co dwa miesiące, co kwartał, co pół roku, corocznie) zmiana będzie następować.

Obok, w polu o nazwie: Wartość bonusu od wynagrodzenia należy określić wysokość premii w postaci procentu od wartości wynagrodzenia brutto.

Zamiast równych okresów występowania premii, można wyznaczyć dowolne miesiące w dowolnych latach trwania biznesplanu, w których premia powinna zostać wypłacona.

Taka możliwość udostępniona została w opcji: Siatka planowania. Znajdziesz ją na końcu listy rozwijalnej w polu: Premie płatne.

Po wyborze tej opcji znika pole Wartość bonusu od wynagrodzenia, natomiast poniżej, pojawia się obszar zatytułowany: Planowanie budżetu premii (procent miesięcznego wynagrodzenia).

Tutaj w każdym miesiącu poszczególnych lat trwania biznesplanu możesz określić inny procent premii.

 1. Po wypełnieniu odpowiednich pól, kliknij zielony przycisk Zapisz, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna kreatora.

Wprowadzony plan zatrudnienia jest teraz widoczny na liście Pracownicy.

Pod jego nazwą możesz zapoznać się z najważniejszymi parametrami: informacją, że jest to plan zatrudnienia, ilością etatów lub informacją o zmiennej ich ilości, kwotą wynagrodzenia, a przy zmiennej wartości podana jest też procentowa wysokość zmiany oraz częstotliwość, procentową wysokością premii i jak często jest przyznawana, albo informacją, że zaplanowana jest siatka planowania premii, procentową wysokością kosztów pracy pracodawcy.

Pod podsumowaniem wyświetlana jest informacja, jaki czas temu pozycja została dodana i edytowana.

Siatka kosztów pracowniczych

Jeśli chcesz wprowadzić koszty zatrudnienia pracownika lub grupy pracowników w ujęciu sumarycznym, według szczegółowości zaplanowanej w biznesplanie, skorzystaj z kreatora: Siatka kosztów pracowniczych.

 1. Po kliknięciu przycisku Siatka kosztów pracowniczych pojawia się okno kreatora. W pierwszej zakładce 1. Podstawowe informacje, należy wpisać nazwę stanowiska/ etatu lub grupy etatów (min. 3 znaki).

Poniżej można zadeklarować, czy wprowadzane zatrudnienie jest powiązane z przychodem.

W tym celu suwak, o nazwie: Stanowisko jest bezpośrednio powiązane z tworzeniem przychodu ze sprzedaży własnego produktu lub usług,:

 • pozostaw wyłączony (po lewej stronie), jeśli powiązanie nie istnieje,

 • włącz, przesuwając go w prawo, jeśli istnieje powiązanie. Poniżej suwaka pojawia się pole o nazwie Kategoria przychodu, gdzie w liście rozwijalnej można wybrać pomiędzy: sprzedażą własnego produktu i sprzedażą usług.

Pozostawienie włączonego suwaka spowoduje zapisanie kosztów wprowadzanego zatrudnienia bezpośrednio na kontach kosztowych (z grupy siódmej) sprzedanych wyrobów gotowych lub sprzedanych usług.

 1. Następnie kliknij niebieski przycisk Dalej , znajdujący się w prawym dolnym rogu okna kreatora.

 2. W drugiej zakładce: 2. Siatka płac pierwszym polem do wypełnienia jest pole zatytułowane Dodatkowe koszty pracy pracodawcy.

Należy tu wpisać wartość procentową (od 0 do 50) dodatkowego kosztu pracodawcy, jaki zobligowany jest on ponieść w wyniku zatrudnienia pracownika, innymi słowy: narzutu na wynagrodzenie (są to między innymi: część składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składka na ubezpieczenie wypadkowe, składka na Fundusz Pracy i składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

Procent kosztów liczony jest od wartości wynagrodzenia brutto.

Poniżej znajduje się obszar zatytułowany Siatka płac pracowników brutto. Jest on podzielony na poszczególne lata trwania biznesplanu.

Z kolei każdy rok jest podzielony na tyle okresów rozliczeniowych, ile zostało zadeklarowanych w ustawieniach biznesplanu jako szczegółowość biznesplanu.

Każdy okres rozliczeniowy ma osobne pole, w którym możesz wpisać spodziewaną wartość wynagrodzenia brutto w tym okresie.

Dla przykładu: jeśli ustawiłeś horyzont planu na 4 lata, a szczegółowość biznesplanu ustawiłeś tak: pierwszy rok - miesięcznie, drugi rok – kwartalnie, trzeci rok – półrocznie, czwarty – cały rok. To: w pierwszym roku biznesplanu, kreator umożliwi Ci przypisanie każdemu miesiącowi innej wartości wynagrodzenia brutto. W następnym roku będziesz mógł wpisać kwartalne wynagrodzenie brutto dla każdego z czterech kwartałów drugiego roku.

W trzecim roku możesz wpisać półroczną wartość wynagrodzenia brutto, dla każdego półrocza inną. W ostatnim roku możesz wpisać przewidywaną roczną wartość wynagrodzenia brutto.

Inny przykład: jeśli ustawiłeś horyzont planu na 12 lat i w każdym z tych lat ustawiłeś szczegółowość miesięczną, będziesz mógł wpisać 144 różne wartości wynagrodzenia brutto – na każdy miesiąc z kolejnych 12 lat inną.

 1. Po wpisaniu odpowiednich wartości w odpowiednie pola, kliknij niebieski przycisk Dalej, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna kreatora.

 2. W trzeciej zakładce: 3.Siatka premii można określić ewentualne premie dla wprowadzanej siatki kosztów pracowniczych.

W tym celu, suwak, o nazwie: Planowanie budżetu premii dla pracowników,:

 • pozostaw wyłączony (po lewej stronie), jeśli nie przewidujesz premii,
 • włącz, przesuwając go w prawo, jeśli zakładasz wypłatę premii.

Poniżej suwaka pojawia się obszar zatytułowany Planowanie budżetu premii (całość brutto), który, podobnie jak siatka płac z drugiej zakładki, podzielony jest na poszczególne lata trwania biznesplanu.

A każdy rok, jest podzielony na tyle okresów rozliczeniowych, ile zostało zadeklarowanych w ustawieniach biznesplanu jako szczegółowość biznesplanu.

Każdy okres rozliczeniowy ma osobne pole, w którym możesz wpisać spodziewaną wartość premii brutto w tym okresie.

Spójrz jeszcze raz na przykłady z punktu 3 dotyczące wypełniania siatki płac. Siatkę premii będziesz mógł wypełnić na identycznych zasadach.

 1. Po wypełnieniu odpowiednich pól, kliknij zielony przycisk Zapisz, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna kreatora.

Wprowadzona siatka kosztów pracowniczych jest teraz widoczna na liście Pracownicy.

Pod jej nazwą możesz zapoznać się z krótkim podsumowaniem: informacją, że jest to siatka kosztów pracowniczych, informacją czy jest plan premii lub go brak, informacją o procentowej wysokości kosztów pracy pracodawcy.

Pod podsumowaniem wyświetlana jest informacja, jaki czas temu pozycja została dodana i edytowana.